slotuntung slot untung
Skip to content

วิสัยทัศน์ (Vision)

ยกระดับภาษา นำพาท้องถิ่น สู่ความเป็นนานาชาติ

พันธกิจ (Mission)

  1. การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงานและตามกรอบมาตรฐาน CEFR
  2. การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน
  3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางภาษาให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร
  4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทางด้านภาษาภายในและภายนอกประเทศ
  5. การบริหารจัดการโปร่งใส ทันสมัย และรองรับการต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์ (Purposes)

  1. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงานและตามกรอบมาตรฐาน CEFR
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน
  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางภาษาให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทางด้านภาษาภายในและภายนอกประเทศ
  5. เพื่อการบริหารจัดการโปร่งใส ทันสมัย และรองรับการต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

Loading