slotuntung slot untung
Skip to content

โครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีรากฐานจากความพยายามที่จะตั้งศูนย์ภาษาและความเป็นสากล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562 โดยการผลักดันของ อาจารย์ ดร. ศิรินภา พรมคำ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ในสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ลิ้มสุข เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ) การเปิดโครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และเปิดศูนย์สอบ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) อย่างเป็นทางการ โดยนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธิเปิดงาน แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี
ตามวิสัยทัศน์ที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี คนปัจจุบัน คือ “นำมหาวิทยาลัยและชุมชน สู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ – Think Global Work Local” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นอื่น ๆ จึงได้สานต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถาบันภาษา แต่ปรับชื่อให้เป็น “สถาบันภาษา” ภายใต้การกำกับดูแลของงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนาศูนย์ทดสอบให้มีความหลากหลาย และคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง โดยเพิ่มการสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) และการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน (Standardized Test) อื่น ๆ และมุ่งเน้นให้เป็นสถานที่จัดการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศที่หลากหลายและบูรณาการวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งอำนวยความสะดวกในการประสานงานศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK & YCT) ศูนย์ทดสอบย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


สถาบันภาษา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มุ่งมั่นในการสร้างพลังขับเคลื่อนพันธกิจหน่วยงานในด้านต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านต่างประเทศ “สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” โดยให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ศูนย์ สำนัก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาราชภัฏเพชรบูรณ์ คือ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างแท้จริง

Loading