Language Institute Phetchabun Rajabhat Universityข่าวประชาสัมพันธ์


ชื่อเรื่องประชุมสถาบันภาษา ครั้งที่ 9/2564
การประชุมแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2564
การประชุมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน TEC-W
การประชุมนัดพิเศษการจัดหาข้อสอบมาตรฐาน CEFR
การประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑
LIMOOC คอร์สเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ฟรี
trategic Action Plan มรภ. ดึงศักยภาพถึงขีดสุด ตอบโจทย์พัฒนาชุมชน-ประเทศ
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผลการสอบ Placement Test (CEFR) ด้วยโปรแกรม English Discoveries
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ศตวรรษที่ 21
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21
วิดีโอการอบรม CEFR รุ่นที่ 2

Total 68 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>