Language Institute Phetchabun Rajabhat University

คณะบริหารและบุคลากร


อาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมคำ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล อยู่สุ

คณะกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชธยา แป้นวงษา

คณะกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย ว่าที่ร้อยตรี วรชัย ศรีสมุดคำ

คณะกรรมการ


อาจารย์วรชัย ศรีเมือง

คณะกรรมการ


อาจารย์ธนวรรธน์ ท้าวนอก

คณะกรรมการ


อาจารย์พีรพัฒน์ สุขเกษม

คณะกรรมการ


อาจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี

คณะกรรมการ


อาจารย์วรรณวัฒน์ อินทอง

คณะกรรมการ


นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์

เจ้าหน้าที่จัดอบรมและทดสอบทางภาษา


นางสมฤดี ศรีเมือง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน


นางสาววิภารัศมิ์ เหมบุรุษ

เจ้าหน้าที่เทคนิค