Language Institute Phetchabun Rajabhat University


ศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มรภ. เพชรบูรณ์ และ IIE

โครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสถาบันการศึกษานานาชาติ Institute of International Education (IIE) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม LC2 (402) อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บุคลากรภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก : นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มภารกิจด้านสังคม เป็นประธานในพิธี ดร.โจนาธาน เลมไบรท์ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันนานาชาติ Institute of International Education (IIE) นายสินชัย เล็กวานิชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สถาบันนานาชาติ Institute of International Education (IIE) คุณธนโชติ กตเวทิตาธรรม สถาบันนานาชาติ Institute of International Education (IIE) และรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้