Language Institute Phetchabun Rajabhat University


Language Institute Phetchabun Rajabhat University

แผนบริหารความเสี่ยง

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ลำดับ รายการ รายละเอียด
1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2564 Download file
2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2563 Download file
3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2562 Download file