Language Institute Phetchabun Rajabhat University


คณะกรรมการทดสอบอาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมคำ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนานางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์

เจ้าหน้าที่จัดอบรมและทดสอบทางภาษา