Language Institute Phetchabun Rajabhat University


ชื่อเรื่องตารางการอบรมวิธีใช้โปรแกรม English Discoveries Program สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ภาค กศ.ปช.

ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563

ประกาศลงทะเบียนอบรม(English Discoveries Program) สำหรับ นศ ปี1 และ ปี4 กศ.ปช. ทุกสาขาวิชา

ประกาศเพิ่ม Section การอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)

การลงทะเบียนสำหรับการอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)

ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนธันวาคม 2562

ประกาศผลสอบ TOEFL ITP !!!! ลำดับที่นั่ง 0001-840

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEFL ITP!!! (สำหรับอาจารย์และนักศึกษาคณะต่าง ๆ)

ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ TOEFL ITP

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ TOEFL ITP ทุกกรณี


Total 41 Record : 3 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3