Language Institute Phetchabun Rajabhat University


ชื่อเรื่องขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการสถาบันภาษา ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนกันยายน 2564

ขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราว

ประกาศเลื่อนอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)

ประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนสิงหาคม 2564

อบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)

ประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนกรกฏาคม 2564

สถาบันภาษาขอประกาศงดให้บริการชั่วคราว

ประกาศงดกิจกรรมทดสอบ TOEFL ITP

ประกาศเปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนเมษายน 2563

ประกาศ กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL ITP

รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมีนาคม 2563

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประกาศการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ด่วน !!! ขยายเวลารับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563

ตารางการอบรมวิธีใช้โปรแกรม English Discoveries Program สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ภาค กศ.ปช.

ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2563

ประกาศลงทะเบียนอบรม(English Discoveries Program) สำหรับ นศ ปี1 และ ปี4 กศ.ปช. ทุกสาขาวิชา

ประกาศเพิ่ม Section การอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)

การลงทะเบียนสำหรับการอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)

ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนธันวาคม 2562

ประกาศผลสอบ TOEFL ITP !!!! ลำดับที่นั่ง 0001-840

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEFL ITP!!! (สำหรับอาจารย์และนักศึกษาคณะต่าง ๆ)

ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ TOEFL ITP

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ TOEFL ITP ทุกกรณี


Total 41 Record : 3 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ] Next>>