Language Institute Phetchabun Rajabhat University
SoftLand Bootstrap Template - Index
ชื่อเรื่องประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ประกาศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ Post - Test ออนไลน์

การเข้าทดสอบ Post - Test หลังพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นออนไลน์ออนไลน์

อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น ตามกรอบมาตรฐาน CEFRรุ่นที่ 3

ประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนตุลาคม 2564

อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น ตามกรอบมาตรฐาน CEFRรุ่นที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการสถาบันภาษา ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนกันยายน 2564

ขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราว

ประกาศเลื่อนอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)

ประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนสิงหาคม 2564

อบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)

ประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนกรกฏาคม 2564

สถาบันภาษาขอประกาศงดให้บริการชั่วคราว


Total 33 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>