Language Institute Phetchabun Rajabhat University


ชื่อเรื่องประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการสถาบันภาษา

ประกาศงดให้บริการ

ประกาศงดให้บริการ

ประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์สอบ TOEFL ITP ประจำปี 2565

ประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนธันวาคม 2564

ประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ประกาศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ Post - Test ออนไลน์

การเข้าทดสอบ Post - Test หลังพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นออนไลน์ออนไลน์

อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น ตามกรอบมาตรฐาน CEFRรุ่นที่ 3

ประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนตุลาคม 2564

อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น ตามกรอบมาตรฐาน CEFRรุ่นที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษออนไลน์แบบเข้มข้น ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการสถาบันภาษา ประจำเดือน สิงหาคม 2564


Total 40 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>