รวมแถลงการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ฉบับภาษาอังกฤษ)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา รวบรวมแถลงการณ์ ประกาศ คำสั่ง ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ฉบับภาษาอังกฤษ : จัดทำคำแปลโดยกระทรวงการต่างประเทศ)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krisdika.go.th/regulation