ข่าวประชาสัมพันธ์ > รวมแถลงการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ฉบับภาษาอังกฤษ)

รวมแถลงการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ฉบับภาษาอังกฤษ)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา รวบรวมแถลงการณ์ ประกาศ คำสั่ง ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ฉบับภาษาอังกฤษ : จัดทำคำแปลโดยกระทรวงการต่างประเทศ)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krisdika.go.th/regulation


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามร่วมสร้างสังคมปลอดการติดเชื้อ COVID-19 อบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับสอนนักศึกษาต่างชาติ ระยะที่ 2 ข่าวถัดไป