ประกาศ > โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 และทดสอบมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ประกาศการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนมีนาคม 2563 ข่าวถัดไป