ข่าวประชาสัมพันธ์ > การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา ณ.โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา ณ.โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ซึ่งได้แก่ บริการการอบรมและพัฒนาทักษะทางภาษา, ห้องฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ด้วยโปรแกรม English Discoveries, การแปลภาษา, ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษา, ห้องชมภาพยนต์ Netflix และพื้นที่ learning Space

รวมไปถึงการบริการด้านทดสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบ TOEFL ITP แห่งแรกในภาคเหนือตอนล่าง #ศูนย์ทดสอบTOEFLITP เพื่อให้บริการนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียง

โดยโครงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา จะดำเนินการในระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563    


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า การอบรมวิธีใช้โปรแกรมEnglish Discoveries Program ให้นักศึกษา กศ.ปช. ชั้นปีที่ 1 การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา ณ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ข่าวถัดไป