ข่าวประชาสัมพันธ์ > การอบรมวิธีใช้โปรแกรมEnglish Discoveries Program ให้นักศึกษา กศ.ปช. ชั้นปีที่ 1

การอบรมวิธีใช้โปรแกรมEnglish Discoveries Program ให้นักศึกษา กศ.ปช. ชั้นปีที่ 1

วันที่ 11-12 มกราคม 2563 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program) ให้นักศึกษา กศ.ปช. ชั้นปีที่ 1
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาสาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
ณ อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

    


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า การอบรมวิธีใช้โปรแกรมEnglish Discoveries Program ให้นักศึกษา กศ.ปช. ชั้นปีที่ 4 การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสถาบันภาษา ณ.โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ข่าวถัดไป