ข่าวประชาสัมพันธ์ > การอบรมวิธีใช้โปรแกรมEnglish Discoveries Program ให้นักศึกษา กศ.ปช. ชั้นปีที่ 4

การอบรมวิธีใช้โปรแกรมEnglish Discoveries Program ให้นักศึกษา กศ.ปช. ชั้นปีที่ 4

วันที่ 4-5 มกราคม 2563 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program) ให้นักศึกษา กศ.ปช. ชั้นปีที่ 4
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ณ อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

    


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า การติดตามการดำเนินงานศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP ของสถาบันภาษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การอบรมวิธีใช้โปรแกรมEnglish Discoveries Program ให้นักศึกษา กศ.ปช. ชั้นปีที่ 1 ข่าวถัดไป