อบรม/สัมนา > ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดถ้อยคำภาษาไทยด้วยสัทอักษร”

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดถ้อยคำภาษาไทยด้วยสัทอักษร”

โครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อการถ่ายทอดถ้อยคำภาษาไทยด้วยสัทอักษร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (phonetic) และสัทศาสตร์ปฏิบัติ (practical phonetic) ที่มีความจำเป็นสำหรับการถ่ายทอดถ้อยคำด้วย สัทอักษรซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกเสียงภาษาไทย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกเสียงภาษาไทย ทั้งในระดับเสียง คำ และประโยค โดยสามารถนำความรู้และวิธีการ ไปถ่ายทอดและสอนการออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยมี ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.อมร แสงมณี ให้เกียติเป็นวิทยากร

กลุ่มเป้าหมายการดำเนินโครงการ :
ครู อาจารย์ ที่สอนภาษาไทย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 50 คน (รุ่นละ 25 คน)

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินโครงการ :
- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562
- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562
ณ ห้องสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ LC401 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการอบรม :
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับสัทศาสตร์ (phonetic) และสัทศาสตร์ปฏิบัติ (practical phonetic) เพื่อการออกเสียงภาษาไทยด้วยสัทอักษรอย่างถูกต้อง และสามารถสอนการออกเสียงภาษาไทยในมุมมองทางภาษาศาสตร์ได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 19 ธันวาคม 2562
ช่องทางการรับสมัคร : https://forms.gle/PLqcVszniyE7XKo26
สอบถามโทร 056-717168