ประกาศ > ประกาศเพิ่ม Section การอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)

ประกาศเพิ่ม Section การอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะเพิ่ม Section การอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์ ในสาขาวิชาที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม ในช่วงระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2562 ทุกกรณี

โดยให้มาอบรมเพิ่มเติม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

ช่วงเวลาที่เปิดอบรม

เวลา 13.00 - 15.00 น. (ที่ว่าง 19 ที่นี่ง)
เวลา 15.00 - 17.00 น. (ที่ว่าง 35 ที่นี่ง)

สอบถามโทร. 055-717168


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า การลงทะเบียนสำหรับการอบรมวิธีใช้โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discoveries Program) ประกาศลงทะเบียนอบรม(English Discoveries Program) สำหรับ นศ ปี1 และ ปี4 กศ.ปช. ทุกสาขาวิชา ข่าวถัดไป