ประกาศ > รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21


รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ


โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดีมีความสามารถในการแข่งขันได้ระดับโลกได้โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการดำเนินการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชั้นปีสุดท้ายปีการศึกษา 2562 – 2563 ซึ่งได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 2 กลุ่มคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,220 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,200 คน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/33TssM6


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถาบันภาษา ประกาศ รับสมัครสอบ TOEFL ITP ประจำเดือนธันวาคม 2563 ข่าวถัดไป