ประกาศ > รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถาบันภาษา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถาบันภาษา


รายงานผลการดำเนินงานโครงการสถาบันภาษา

โครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยที่จะเสริมสร้างประสิทธิผลในการให้บริการด้านการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างครบวงจร มีระบบบริหารจัดการสถาบันภาษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพ เพื่อให้บริการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และบุคคลที่สนใจทั่วไปในจังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร ซึ่งในการบริการวิชาการนั้นมีบริการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาวให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะด้านภาษา บริการห้องสมุดภาษา และฝึกทักษะทางภาษาด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น โปรแกรมEnglish Discoveries ห้องปฏิบัติการทางภาษา ตลอดจนให้บริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภาษา ได้แก่ การแปลเอกสาร จัดค่ายพัฒนาภาษา และเป็นศูนย์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ที่มีมาตรฐานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2SPc9cW


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความก่อนหน้า ประกาศผลการทดสอบหลังการพัฒนาด้วยข้อสอบ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายปีการศึกษา 2563 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ข่าวถัดไป