เกี่ยวกับสถาบันภาษา > ประวัติสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประวัติสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีพิธีเปิดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ซึ่งดำเนินงานในลักษณะโครงการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ด้วยงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๑๐๓,๖๐๐ บาท โดยการผลักดันของอาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมคำ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และการสนับสนุนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่จะขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดตั้งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ


อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ข่าวถัดไป